คลิกอ่านข่าวต่อ....

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี

คลิกอ่านข่าวต่อ....

โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรึกษา ส่งเสริมคุณค่าในตนเองสร้างสันติสุขฯ

คลิกอ่านข่าวต่อ....

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เขต สพม.36

คลิกอ่านข่าวต่อ....

การประเมินโดยใช้ข้อสอบกลาง

คลิกอ่านข่าวต่อ....

จัดงานปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนม. 3 ม. 6 รุ่น "ทวิเมธาบดินทร์"

คลิกอ่านข่าวต่อ....

จัดพระวิทยากรอบรมสมาธิในกิจกรรมสมาธิมาปัญญาเกิด

คลิกอ่านข่าวต่อ....

ร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ “การยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา ด้วยศาสตร์พระราชา”

คลิกอ่านข่าวต่อ....

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา

คลิกอ่านข่าวต่อ....

ว.ก.ค.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560

คลิกอ่านข่าวต่อ....

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อการสอน ประจำปีการศึกษา 2559

คลิกอ่านข่าวต่อ....

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

คลิกอ่านข่าวต่อ....

สว.พย.จัดการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

คลิกอ่านข่าวต่อ....

สว.พย.ต้อรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านท่าม่าน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

คลิกอ่านข่าวต่อ....

สว.พย.รับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา

คลิกอ่านข่าวต่อ....

สว.พย.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย