คลิกอ่านข่าวต่อ....

คณะผู้บริหารสหวิทยาเขตภูลังกา ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-net

คลิกอ่านข่าวต่อ....

โรงเรียนจุนวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฎิบัติการ "สุขภาพดีสร้างได้"

คลิกอ่านข่าวต่อ....

ร่วมแสดงความยินดี รองผู้อำนวยการกิจจา กล้าวิเศษและ นักเรียนระดับชั้น ม.๖ (รุ่นที่ ๒๑) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

คลิกอ่านข่าวต่อ....

กิจกรรมชุมนุม ปาฏิหาริย์แห่งการเรียนรู้จากการฟัง ของนักเรียนโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม

คลิกอ่านข่าวต่อ....

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมจักกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการและจัดประกวดการแข่งขันผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ(Independent Study Report) ระดับโรงเรียน

คลิกอ่านข่าวต่อ....

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จ.พะเยาได้จัดกิจกรรมนิทรรศการเกษตร

คลิกอ่านข่าวต่อ....

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแกรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์

คลิกอ่านข่าวต่อ....

นักเรียน ม.6 ว.ก.ค.สอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย 55 คน

คลิกอ่านข่าวต่อ....

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา ถวายการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว โรงเรียนพานพิเศษพิทยา

คลิกอ่านข่าวต่อ....

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารเรียนพระราชทาน ๑๒ (ต้านแรงแผ่นดินไหว) ณ โรงเรียนพานพิทยาคม อ.พาน จ.เชียงราย วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

คลิกอ่านข่าวต่อ....

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-ยุวกาชาติ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2560

คลิกอ่านข่าวต่อ....

เลือกตั้งสภานักเรียนรัชดา

คลิกอ่านข่าวต่อ....

ครูและนักเรียน ว.ก.ค. เข้าร่วม “กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้และรณรงค์ป้องกันปัญหา 3 เสพในวัยรุ่น”

คลิกอ่านข่าวต่อ....

เนื่องในวันศุกร์ ที่10 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม โดยศิลปินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้มีการจัดนิทัรรศการศิลปะ ณ ลานศิลปะ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม

คลิกอ่านข่าวต่อ....

ครูสมพร มะเกิ๋น ได้นำลูกเสือวิสามัญจำนวน 4 นาย เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (BTC)

คลิกอ่านข่าวต่อ....

นักเรียนประชาสัมพันธ์ ว.ก.ค.รับจัดรายการวิทยุคลื่น FM 88 MHz (Christian Radio)

คลิกอ่านข่าวต่อ....

ว.ก.ค. จัดอบรม “รด.จิตอาสาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” ให้ นศท.

คลิกอ่านข่าวต่อ....

เปิดบ้าน "ม.ป.ศ. นิทรรศ ครั้งที่ 12"

คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 60

คลิกอ่านข่าวต่อ....

เปิด-ปิดกีฬาภายใน ปงพัฒนาวิทยาคม

คลิกอ่านข่าวต่อ....

ปงพัฒนาวิทยาคมเลือกตั้งสภานักเรียน 60

คลิกอ่านข่าวต่อ....

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา

คลิกอ่านข่าวต่อ....

ขบวนทอดผ้าป่าสามัคคี “เพื่อการศึกษาโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม”

คลิกอ่านข่าวต่อ....

โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา ณ วัดสันติคีรีญาณสังวราราม

คลิกอ่านข่าวต่อ....

โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม จัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

คลิกอ่านข่าวต่อ....

โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี เพื่อเสริมสร้างร่างกายและจิตใจให้มีสุขภาพแข็งแรง

คลิกอ่านข่าวต่อ....

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน

คลิกอ่านข่าวต่อ....

สถานศึกษาที่ได้รับรางวัล โครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต

คลิกอ่านข่าวต่อ....

โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ

คลิกอ่านข่าวต่อ....

สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันมาฆบูชา

คลิกอ่านข่าวต่อ....

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

คลิกอ่านข่าวต่อ....

โรงเรียนจุนวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3

คลิกอ่านข่าวต่อ....

ปงรัชดาภิเษกจัดเข้าค่ายลูกเสือระหว่างวันที่9-11กุมภาพันธ์นี้

คลิกอ่านข่าวต่อ....

สพม.21 ศึกษาดูงานโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม

คลิกอ่านข่าวต่อ....

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคมทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา

คลิกอ่านข่าวต่อ....

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันมาฆบูชา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

คลิกอ่านข่าวต่อ....

ม.ป.ศ. เตรียมเปิดการสอนหลักสูตรทวิศึกษา ปีการศึกษา 2560

คลิกอ่านข่าวต่อ....

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่,ยุวกาชาด,ลูกเสือวิสามัญ

คลิกอ่านข่าวต่อ....

กิจกรรมสถาปนายุวกาชาด

คลิกอ่านข่าวต่อ....

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม อบรมโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2560

คลิกอ่านข่าวต่อ....

กิจกรรมการเดินทางไกล มัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม

คลิกอ่านข่าวต่อ....

ม.6 ว.ก.ค. เข้าฟังแนะแนวการศึกษาต่อ

คลิกอ่านข่าวต่อ....

ร.ร.สตรีภูเก็ต ศึกษาดูงาน Education HUB

คลิกอ่านข่าวต่อ....

ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คลิกอ่านข่าวต่อ....

ว.ก.ค.จัดค่ายภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน