คลิกอ่านข่าวต่อ....

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี

คลิกอ่านข่าวต่อ....

โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรึกษา ส่งเสริมคุณค่าในตนเองสร้างสันติสุขฯ

คลิกอ่านข่าวต่อ....

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เขต สพม.36

คลิกอ่านข่าวต่อ....

การประเมินโดยใช้ข้อสอบกลาง

คลิกอ่านข่าวต่อ....

จัดงานปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนม. 3 ม. 6 รุ่น "ทวิเมธาบดินทร์"

คลิกอ่านข่าวต่อ....

จัดพระวิทยากรอบรมสมาธิในกิจกรรมสมาธิมาปัญญาเกิด

คลิกอ่านข่าวต่อ....

ร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ “การยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา ด้วยศาสตร์พระราชา”

คลิกอ่านข่าวต่อ....

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา

คลิกอ่านข่าวต่อ....

ว.ก.ค.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560

คลิกอ่านข่าวต่อ....

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อการสอน ประจำปีการศึกษา 2559

คลิกอ่านข่าวต่อ....

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

คลิกอ่านข่าวต่อ....

สว.พย.จัดการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

คลิกอ่านข่าวต่อ....

สว.พย.ต้อรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านท่าม่าน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

คลิกอ่านข่าวต่อ....

สว.พย.รับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา

คลิกอ่านข่าวต่อ....

สว.พย.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

คลิกอ่านข่าวต่อ....

โรงเรียนจุนวิทยาคม จัดประชุมเพื่อรับทราบเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ปี 2559 - 2560

คลิกอ่านข่าวต่อ....

Art Work Shop แม่ลาววิทยาคม ครั้งที่ 1

คลิกอ่านข่าวต่อ....

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม รับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการผฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คลิกอ่านข่าวต่อ....

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คลิกอ่านข่าวต่อ....

โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมศึกษาดูงาน

คลิกอ่านข่าวต่อ....

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

คลิกอ่านข่าวต่อ....

งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2559

คลิกอ่านข่าวต่อ....

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมจัดการประชุมเชิงปฎิบัติการสรุปและเขียนรายงาน ตามมาตรฐาน งานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

คลิกอ่านข่าวต่อ....

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม

คลิกอ่านข่าวต่อ....

โรงเรียนจุนวิทยาคม ต้อนรับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา

คลิกอ่านข่าวต่อ....

ผอ.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผ.อ. สพม. 36 ได้เดินทางเยี่ยมชมโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม

คลิกอ่านข่าวต่อ....

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา

คลิกอ่านข่าวต่อ....

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา

คลิกอ่านข่าวต่อ....

ว.ก.ค.จัดค่ายส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2559

คลิกอ่านข่าวต่อ....

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมค่ายแกนนำ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงราย

คลิกอ่านข่าวต่อ....

โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมจัดกิจกรรมประชุมสัมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่คุณภาพผู้เรียน PLC (Professional Learning Community) โดยมี ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธาน และบรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดการศึกษาสู่คุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

คลิกอ่านข่าวต่อ....

ผอ. ก.ว.ค. ร่วมพิธีเปิดบ้านวิชาการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ของศูนย์เครือข่ายตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

คลิกอ่านข่าวต่อ....

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนดงเจนวิทยาคม

คลิกอ่านข่าวต่อ....

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

คลิกอ่านข่าวต่อ....

ปงรัชดาภิเษกมอบประกาศนีบัตร ให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6

คลิกอ่านข่าวต่อ....

ผู้บริหารและคณะครู ว.ก.ค. ประชุม “กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551”

คลิกอ่านข่าวต่อ....

ผู้กำกับลูกเสือ ว.ก.ค. นำลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.1 ม.2 และ ม.3 ฝึกอบรมหลักสูตรเดินทางไกลผจญภัยและกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือระดับชั้น ม.3

คลิกอ่านข่าวต่อ....

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมจัดงานอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559

คลิกอ่านข่าวต่อ....

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

คลิกอ่านข่าวต่อ....

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม

คลิกอ่านข่าวต่อ....

สว.พย. จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 พิธีประสาทประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2559

คลิกอ่านข่าวต่อ....

ค่าย English day camp

คลิกอ่านข่าวต่อ....

เข้าค่ายลูกเสือ

คลิกอ่านข่าวต่อ....

คนดีศรีดำรงฯ