คลิกอ่านข่าวต่อ....
นางสาวปุณยนุช ก๊กศรี รับรางวัล MOE AWARDS สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คลิกอ่านข่าวต่อ....
นายนวิพันธุ์ จันทร์ธีระวงศ์ รับรางวัล MOE AWARDS สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คลิกอ่านข่าวต่อ....
นายรังสรรค์ ปินใจ รับรางวัล MOE AWARDS สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

คลิกอ่านข่าวต่อ....
รองปทุมรัตน์ คำแสน รับรางวัล MOE AWARDS สาขาเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

คลิกอ่านข่าวต่อ....
รางวัล กำลังใจให้คุณครู ประจำปีการศึกษา 2560

คลิกอ่านข่าวต่อ....
รางวัลดีเด่น (SPM36 Awards) ประจำปีการศึกษา 2559

คลิกอ่านข่าวต่อ....
นายศาสตรา วงศ์จุมปู ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น จาก สบมท.

คลิกอ่านข่าวต่อ....
นายรังสรรค์ ปินใจ ได้รับโล่เชิดชูเกียรติรางวัลเสมาปปส. จากกระทรวงศึกษาธิการ

คลิกอ่านข่าวต่อ....
มอบเกียรติบัตรการพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

คลิกอ่านข่าวต่อ....
เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ

คลิกอ่านข่าวต่อ....
ครูดีศรีฟากกว๊าน ประจำปีการศึกษา 2559

คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนดงเจนวิทยาคมร่วมแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัล OBEC AWARDS ระดับประเทศและรางวัลครูเกียรติยศประจำปีการศึกษา 2559

คลิกอ่านข่าวต่อ....
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ประจำ ว.ก.ค.

คลิกอ่านข่าวต่อ....
ครูผู้มีคุณสมบัติและผลงานดีเด่นของ ว.ก.ค.

คลิกอ่านข่าวต่อ....
ครูดีเด่น ประจำปี 2560