คลิกอ่านข่าวต่อ....
ยินดีต้อนรับครูคณิตศาสตร์บรรจุใหม่(เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม)

คลิกอ่านข่าวต่อ....
ยินดีต้อนรับการย้ายมาของครูกลุ่มสาระภาษาไทย

คลิกอ่านข่าวต่อ....
ส่งครูจันทร์จิรา หัตถกอง (เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม)

คลิกอ่านข่าวต่อ....
ส่งครูเครือวรรณ์ ตุ้ยต่า

คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม ส่งเสริมครูเข้าร่วมการประกวดสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน จำนวน ๘ คน เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา โดยได้รับรางวัล ระดับดีเยี่ยม จำนวน ๔ รายการ และระดับดีเด่น ๔ รายการ

คลิกอ่านข่าวต่อ....
สว.พย.รางวัลเกียรติคุณยกย่องครูผู้สอนดีเด่นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

คลิกอ่านข่าวต่อ....
ว.ก.ค.ยินดีกับ"ครูดีวิทยาศาสตร์เด่น"

คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนดงเจนวิทยาคมขอแสดงความยินดี ครูผู้มีความสามารถจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลให้โรงเรียน มีผลการพัฒนา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดี

คลิกอ่านข่าวต่อ....
นางสาวปุณยนุช ก๊กศรี รับรางวัล MOE AWARDS สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คลิกอ่านข่าวต่อ....
นายนวิพันธุ์ จันทร์ธีระวงศ์ รับรางวัล MOE AWARDS สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คลิกอ่านข่าวต่อ....
นายรังสรรค์ ปินใจ รับรางวัล MOE AWARDS สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

คลิกอ่านข่าวต่อ....
รองปทุมรัตน์ คำแสน รับรางวัล MOE AWARDS สาขาเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

คลิกอ่านข่าวต่อ....
รางวัล กำลังใจให้คุณครู ประจำปีการศึกษา 2560

คลิกอ่านข่าวต่อ....
รางวัลดีเด่น (SPM36 Awards) ประจำปีการศึกษา 2559