คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี

คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรึกษา ส่งเสริมคุณค่าในตนเองสร้างสันติสุขฯ

คลิกอ่านข่าวต่อ....
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เขต สพม.36

คลิกอ่านข่าวต่อ....
การประเมินโดยใช้ข้อสอบกลาง

คลิกอ่านข่าวต่อ....
จัดงานปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนม. 3 ม. 6 รุ่น "ทวิเมธาบดินทร์"

คลิกอ่านข่าวต่อ....
จัดพระวิทยากรอบรมสมาธิในกิจกรรมสมาธิมาปัญญาเกิด

คลิกอ่านข่าวต่อ....
ร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ “การยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา ด้วยศาสตร์พระราชา”

คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา

คลิกอ่านข่าวต่อ....
ว.ก.ค.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560

คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อการสอน ประจำปีการศึกษา 2559

คลิกอ่านข่าวต่อ....
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

คลิกอ่านข่าวต่อ....
สว.พย.จัดการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

คลิกอ่านข่าวต่อ....
สว.พย.ต้อรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านท่าม่าน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

คลิกอ่านข่าวต่อ....
สว.พย.รับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา

คลิกอ่านข่าวต่อ....
สว.พย.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนจุนวิทยาคม จัดประชุมเพื่อรับทราบเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ปี 2559 - 2560

คลิกอ่านข่าวต่อ....
Art Work Shop แม่ลาววิทยาคม ครั้งที่ 1

คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม รับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการผฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คลิกอ่านข่าวต่อ....
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมศึกษาดูงาน

คลิกอ่านข่าวต่อ....
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

คลิกอ่านข่าวต่อ....
งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2559

คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมจัดการประชุมเชิงปฎิบัติการสรุปและเขียนรายงาน ตามมาตรฐาน งานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

คลิกอ่านข่าวต่อ....
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม

คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนจุนวิทยาคม ต้อนรับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา