ข่าวสารจากเขตพื้นที่การศึกษา. [ ผู้ดูแลระบบ ]

จุดเน้น/นโยบาย : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการสนับสนุนการจัดการศึกษา

ระดมความคิดเห็นกำหนดทิศทางการจัดการศึกษา

          ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานการประชุมการระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย ซึ่งได้หารือประเด็นทิศทางการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย ที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และความต้องการของตลาดแรงงาน การกำหนดยุทธศาสตร์เป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย.                                            
[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 398 ครั้ง ] ส่งข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ/ผู้ดูแลระบบ
    ระดมความคิดเห็นกำหนดทิศทางการจัดการศึกษา ระดมความคิดเห็นกำหนดทิศทางการจัดการศึกษา ระดมความคิดเห็นกำหนดทิศทางการจัดการศึกษา ระดมความคิดเห็นกำหนดทิศทางการจัดการศึกษา

 สพม.36นิวส์ spm36news ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
Copyright © 2016. All Rights Reserved.
เว็บไซต์สพม.36นิวส์ spm36news
เลขที่ 1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย 57000