สพม.36นิวส์ spm36news ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

กิจกรรมครูดีบุคลากรเด่น.

จุดเน้น/นโยบาย : ค่านิยมหลักข้อที่ 11 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา

ครูแกนนำดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานต้านยาเสพติด []

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 190 ครั้ง ]

ครูแกนนำดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานต้านยาเสพติด ครูแกนนำดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานต้านยาเสพติด ครูแกนนำดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานต้านยาเสพติด ครูแกนนำดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานต้านยาเสพติด ครูแกนนำดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานต้านยาเสพติด

งานประชาสัมพันธ์
โดย : สิริพักตร์ แจ้งไพร/เชียงแสนวิทยาคม

          สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย มอบประกาศเกียรติคุณผู้บริหารดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานต้านยาเสพติด (TRC.VB Harm Prevention) ให้แก่ นายวรวัติ กิตติวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม และประกาศเกียรติคุณครูแกนนำดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานต้านยาเสพติด (TRC.VB Harm Prevention) นางสาวรัตตินันท์ ตั้งเพียร และนายณัฐกร ทูลศิริ จากการดำเนินงานโครงการโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติดตามวงจรคุณภาพ "ปลอดควัน ปอดสะอาด" มาอย่างต่อเนื่อง และผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอผลการดำเนินโครงการแก่สภากาชาดไทย ยังผลให้สถานศึกษาได้รับโล่เกียรติคุณประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในงาน "วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย ครบ 76 ปี" ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย                                            

    ครูแกนนำดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานต้านยาเสพติด ครูแกนนำดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานต้านยาเสพติด ครูแกนนำดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานต้านยาเสพติด ครูแกนนำดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานต้านยาเสพติด ครูแกนนำดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานต้านยาเสพติด