สพม.36นิวส์ spm36news ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

กิจกรรมครูดีบุคลากรเด่น.

จุดเน้น/นโยบาย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ประจำ ว.ก.ค. []

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 202 ครั้ง ]

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ประจำ ว.ก.ค. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ประจำ ว.ก.ค. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ประจำ ว.ก.ค.

นางลีลาวดี  จันทร์ประเสริฐ
โดย : นางสาวศิริพร รังษี/เวียงแก่นวิทยาคม

          วันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม 2560 นายประยูร ชาติชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมได้ให้เกียรติมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีพร้อมกับมอบรางวัลให้แก่ นายสุริยา บุดดี ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีรางวัลที่ได้รับ ดังนี้ 1. โล่รางวัล ครูผู้มีผลงานวิจัยชมเชย “ระดับประเทศ” เนื่องในงานการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2559 ชื่อผลงาน ผลของการจัดการเรียนการสอนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SSCS เรื่องแรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียน จัดโดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 2. เกียรติบัตรรางวัล เหรียญเงิน “ระดับประเทศ” รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2559 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ                                            

    ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ประจำ ว.ก.ค. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ประจำ ว.ก.ค. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ประจำ ว.ก.ค.