สพม.36นิวส์ spm36news ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

กิจกรรมครูดีบุคลากรเด่น.

จุดเน้น/นโยบาย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา

ครูผู้มีคุณสมบัติและผลงานดีเด่นของ ว.ก.ค. []

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 230 ครั้ง ]

ครูผู้มีคุณสมบัติและผลงานดีเด่นของ ว.ก.ค.

นางลีลาวดี  จันทร์ประเสริฐ
โดย : นางสาวศิริพร รังษี/เวียงแก่นวิทยาคม

          โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมขอแสดงความยินดีกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตร ครูผู้มีคุณสมบัติและผลงานดีเด่น ในกิจกรรมเชิดชูเกียรติ “หัวใจสีแดง” ประจำปี 2560 วันที่16 มกราคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนยางฮอมวิทยาคม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย โดยมีรายนามดังต่อไปนี้ 1.นายสุริยา บุดดี ครู คศ.๓ ครูผู้สอนดีเด่น 2.นายอภิชัย สมบัติใหม่ ครู คศ.๒ ครูผู้สอนดีเด่น 3.นางสาวสุกัญญา สว่างวัล ครู คศ.๑ ครูผู้สอนดีเด่น 4.นางสาววาสินี สายฟ้ายก ครูผู้ช่วย ครูผู้สอนดีเด่น 5.นายมงคล แสนเมือง ช่างสี ช๔ บุคลากรดีเด่น 6.นางฐิติชญา จินะราช เจ้าหน้าที่ห้องสมุด บุคลากรดีเด่น                                            

    ครูผู้มีคุณสมบัติและผลงานดีเด่นของ ว.ก.ค.