สพม.36นิวส์ spm36news ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

กิจกรรมครูดีบุคลากรเด่น.

จุดเน้น/นโยบาย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา

ว.ก.ค.แสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) []

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 249 ครั้ง ]

ว.ก.ค.แสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ว.ก.ค.แสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ว.ก.ค.แสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ว.ก.ค.แสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards)

นางลีลาวดี  จันทร์ประเสริฐ
โดย : นางสาวศิริพร รังษี/เวียงแก่นวิทยาคม

          โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนายสุริยา บุดดี ครูชำนาญการพิเศษ ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ซึ่งเป็นรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2559 ณ ภูเขางาม (พาราโนมา) รีสอร์ท จังหวัดนครนายก                                            

    ว.ก.ค.แสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ว.ก.ค.แสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ว.ก.ค.แสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ว.ก.ค.แสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards)