สพม.36นิวส์ spm36news ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

กิจกรรมครูดีบุคลากรเด่น.

จุดเน้น/นโยบาย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา

ครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ณ ประเทศออสเตรเลีย []

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 245 ครั้ง ]

ครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ณ ประเทศออสเตรเลีย ครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ณ ประเทศออสเตรเลีย ครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ณ ประเทศออสเตรเลีย

นางธัญฐิติ เกตุอ๊อต โดย : นางธัญฐิติ เกตุอ๊อต/ดอกคำใต้วิทยาคม

          นางสาวศิรินทร์วรรณ พันธ์วงค์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนดอกคำใค้วิทยาคม จะได้ไปราชการในโครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ณ ประเทศออสเตรเลีย เป็นระยะเวลา 2 เดือน ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2559 - 16 กุมภาพันธ์ 2560                                            

    ครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ณ ประเทศออสเตรเลีย ครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ณ ประเทศออสเตรเลีย ครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ณ ประเทศออสเตรเลีย