สพม.36นิวส์ spm36news ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

กิจกรรมครูดีบุคลากรเด่น.

จุดเน้น/นโยบาย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา

ว.ก.ค.ขอแสดงความยินดีกับนายสุริยา บุดดี ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง []

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 256 ครั้ง ]

ว.ก.ค.ขอแสดงความยินดีกับนายสุริยา บุดดี ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ว.ก.ค.ขอแสดงความยินดีกับนายสุริยา บุดดี ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ว.ก.ค.ขอแสดงความยินดีกับนายสุริยา บุดดี ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ว.ก.ค.ขอแสดงความยินดีกับนายสุริยา บุดดี ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง

นางลีลาวดี  จันทร์ประเสริฐ
โดย : นางสาวศิริพร รังษี/เวียงแก่นวิทยาคม

          โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนายสุริยา บุดดี ครูชำนาญการพิเศษ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2559 ประจำปีการศึกษา 2559 ประเภทครูผู้สอน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติต่อไป                                            

    ว.ก.ค.ขอแสดงความยินดีกับนายสุริยา บุดดี ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ว.ก.ค.ขอแสดงความยินดีกับนายสุริยา บุดดี ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ว.ก.ค.ขอแสดงความยินดีกับนายสุริยา บุดดี ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ว.ก.ค.ขอแสดงความยินดีกับนายสุริยา บุดดี ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง