สพม.36นิวส์ spm36news ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

กิจกรรมครูดีบุคลากรเด่น.

จุดเน้น/นโยบาย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา

ว.ก.ค.แสดงความยินดีแก่นายสุริยา บุดดี รางวัล OBEC AWARDS []

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 217 ครั้ง ]

ว.ก.ค.แสดงความยินดีแก่นายสุริยา บุดดี รางวัล OBEC AWARDS ว.ก.ค.แสดงความยินดีแก่นายสุริยา บุดดี รางวัล OBEC AWARDS

นางลีลาวดี  จันทร์ประเสริฐ
โดย : นางลีลาวดี จันทร์ประเสริฐ/เวียงแก่นวิทยาคม

          นายสุริยา บุดดี ครูชำนาญการพิเศษ ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประเภทครูผู้สอน ยอดเยี่ยม ชนะเลิศด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36                                            

    ว.ก.ค.แสดงความยินดีแก่นายสุริยา บุดดี รางวัล OBEC AWARDS ว.ก.ค.แสดงความยินดีแก่นายสุริยา บุดดี รางวัล OBEC AWARDS