สพม.36นิวส์ spm36news ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

กิจกรรมครูดีบุคลากรเด่น.

จุดเน้น/นโยบาย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา

รางวัลชนะเลิศการประกวดการสอนภาษาอังกฤษ MFU []

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 262 ครั้ง ]

รางวัลชนะเลิศการประกวดการสอนภาษาอังกฤษ MFU รางวัลชนะเลิศการประกวดการสอนภาษาอังกฤษ MFU รางวัลชนะเลิศการประกวดการสอนภาษาอังกฤษ MFU รางวัลชนะเลิศการประกวดการสอนภาษาอังกฤษ MFU

งานประชาสัมพันธ์
โดย : งานประชาสัมพันธ์ /เชียงแสนวิทยาคม

          นายอนุกูล วังเวียงทอง ครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียน จัดขึ้นโดยสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีการแข่งขันทั้งสิ้น 3 รอบ คือ รอบคัดเลือกแผนการสอน การประกวดการสอนรอบคัดเลือก และการประกวดการสอนรอบชิงชนะเลิศ ในการนี้ครูผู้สอนจะได้รับทุนการศึกษาไปศึกษาหลักสูตรระยะสั้นและดูงานการจัดการเรียนการสอน ณ ประเทศสิงคโปร์ต่อไป                                            

    รางวัลชนะเลิศการประกวดการสอนภาษาอังกฤษ MFU รางวัลชนะเลิศการประกวดการสอนภาษาอังกฤษ MFU รางวัลชนะเลิศการประกวดการสอนภาษาอังกฤษ MFU รางวัลชนะเลิศการประกวดการสอนภาษาอังกฤษ MFU