สพม.36นิวส์ spm36news ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวสารจากโรงเรียนในสังกัด.

จุดเน้น/นโยบาย : ค่านิยมหลักข้อที่ 10 รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจก

บันทึกรายการบุญไม่จำกัด ช่อง ๕ []

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 23 ครั้ง ]

บันทึกรายการบุญไม่จำกัด ช่อง ๕ บันทึกรายการบุญไม่จำกัด ช่อง ๕ บันทึกรายการบุญไม่จำกัด ช่อง ๕ บันทึกรายการบุญไม่จำกัด ช่อง ๕ บันทึกรายการบุญไม่จำกัด ช่อง ๕ บันทึกรายการบุญไม่จำกัด ช่อง ๕ บันทึกรายการบุญไม่จำกัด ช่อง ๕ บันทึกรายการบุญไม่จำกัด ช่อง ๕ บันทึกรายการบุญไม่จำกัด ช่อง ๕ บันทึกรายการบุญไม่จำกัด ช่อง ๕

นางธัญฐิติ เกตุอ๊อต โดย : นางธัญฐิติ เกตุอ๊อต/ดอกคำใต้วิทยาคม

          วันจันทร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม พร้อมบุคลากร และนักเรียนเข้าร่วมบันทึกรายการบุญไม่จำกัด เผยแพร่ภาพทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ โดยบริษัทเทพผดุงพรมะพร้าวจำกัด ได้เข้ามาถ่ายทำสารคดี กิจกรรมการเรียนการสอนศาสตร์พระราชา และได้มอบเงินทุนสนับสนุนการเรียนการสอน และทุนการศึกษา จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวรวิทย์ บูรณะศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และนายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต ๓๖ ให้เกียรติมาเยี่ยมชม พร้อมทั้ง ดร.น้ำฝน กันมา อาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ปรึกษาในการทำหลักสูตรศาสตร์พระราชา ได้มาร่วมกันถ่ายทำสารคดี ของโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม                                            

    บันทึกรายการบุญไม่จำกัด ช่อง ๕ บันทึกรายการบุญไม่จำกัด ช่อง ๕ บันทึกรายการบุญไม่จำกัด ช่อง ๕ บันทึกรายการบุญไม่จำกัด ช่อง ๕ บันทึกรายการบุญไม่จำกัด ช่อง ๕ บันทึกรายการบุญไม่จำกัด ช่อง ๕ บันทึกรายการบุญไม่จำกัด ช่อง ๕ บันทึกรายการบุญไม่จำกัด ช่อง ๕ บันทึกรายการบุญไม่จำกัด ช่อง ๕ บันทึกรายการบุญไม่จำกัด ช่อง ๕