สพม.36นิวส์ spm36news ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวสารจากเขตพื้นที่การศึกษา.

จุดเน้น/นโยบาย : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการสนับสนุนการจัดการศึกษา

ระดมความคิดเห็นกำหนดทิศทางการจัดการศึกษา []

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 397 ครั้ง ]

ระดมความคิดเห็นกำหนดทิศทางการจัดการศึกษา ระดมความคิดเห็นกำหนดทิศทางการจัดการศึกษา ระดมความคิดเห็นกำหนดทิศทางการจัดการศึกษา ระดมความคิดเห็นกำหนดทิศทางการจัดการศึกษา

ผู้ดูแลระบบ
โดย : ผู้ดูแลระบบ/ผู้ดูแลระบบ

          ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานการประชุมการระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย ซึ่งได้หารือประเด็นทิศทางการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย ที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และความต้องการของตลาดแรงงาน การกำหนดยุทธศาสตร์เป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย.                                            

    ระดมความคิดเห็นกำหนดทิศทางการจัดการศึกษา ระดมความคิดเห็นกำหนดทิศทางการจัดการศึกษา ระดมความคิดเห็นกำหนดทิศทางการจัดการศึกษา ระดมความคิดเห็นกำหนดทิศทางการจัดการศึกษา