กราฟแสดงกิจกรรมในโครงการทั้งหมด

  • 1.กิจกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาบนฐานข้อมูลออนไลน์ โรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 36 ประจำปี 2559

  • 2.กิจกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 36

  • 3.กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4 กลุ่มสาระหลัก

  • 4.กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่ผลสัมฤทธิ์สูง

  • 5.กิจกรรมทักษะอาชีพและศตวรรษที่ 21

  • 6.กิจกรรมกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ที่มีประสิทธิภาพโดยภาคีเครือข่าย